Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van VMD Transport en zijn te lezen op onze website. Een afschrift van deze algemene voorwaarden zal op verzoek nogmaals worden verstrekt.
  • 1.2 Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en/of opdrachtbevestigingen van VMD Transport alsmede op alle overeenkomsten met VMD Transport op alle werkzaamheden, welke VMD Transport en/of derden uitvoert respectievelijk uitvoeren.
  • 1.3 Wanneer VMD Transport in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, betekent dit niet dat VMD Transport daarmee afstand heeft gedaan van haar recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in deze algemene voorwaarden te beroepen.
  • 1.4 De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)-voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen “opdrachtgever”) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Afhankelijk van de (te verrichten) werkzaamheden gelden naast deze algemene voorwaarden (mede) de navolgende in de betreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke standaard voorwaarden en regelingen (hierna ook te noemen: “branchevoorwaarden), voor zover van de branchevoorwaarden in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken:
   • 1.4.1 Op nationaal wegvervoer zijn de Algemene Vervoers Condities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, van toepassing.
   • 1.4.2 Op internationaal wegvervoer zijn de C.M.R. condities (verdrag betreffende de overeenkomst voor internationaal vervoer van goederen over de weg) van toepassing waarbij de AVC aanvullend zijn.
   • 1.4.3 Op warehouse activiteiten zijn de Physical Distribution voorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, van toepassing.
   • 1.4.4 Voor elektronische uitwisseling van berichten (EDI) zijn de Algemene voorwaarden voor Elektronisch berichtenverkeer (AVEB) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, van toepassing.
 1. Tarieven
  • 2.1 Tarieven zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
  • 2.2 Tarieven zijn gebaseerd op het door de opdrachtgever aangegeven zendingsprofiel.
 1. Betalen
  • 3.1 Facturatie vindt plaats na het akkoord geven van de offerte.
  • 3.2 Betaling van facturen van VMD Transport dienen te worden voldaan binnen 1 werkdag na ontvangst van de factuur.
  • 3.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om posten te verrekenen met enige vordering die hij op VMD Transport meent te hebben en/of betalingen op te schorten.
  • 3.4 Reclamaties dienen binnen 1 werkdag na ontvangst van de factuur schriftelijk plaats te vinden.
  • 3.5 Reclamaties kunnen niet leiden tot vertraging, uitstel of het niet voldoen van de factuur.
  • 3.6 Bij gebreke van een schriftelijk reclamatie uiterlijk binnen 1 werkdag na factuurdatum, geldt als vaststelling dat de opdrachtgever met de inhoud daarvan akkoord is.
 1. Aansprakelijkheid
  • 4.1 Met betrekking tot de werkzaamheden waarop de in artikel 10 (AVC) genoemde branchevoorwaarden van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van VMD Transport door deze branchevoorwaarden bepaald. Indien echter de (omvang van de) aansprakelijkheid in een betreffend geval niet is bepaald, geldt dat VMD Transport, met in achtneming van hetgeen bepaald in dit artikel, niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door een krachtens de wet aan VMD Transport toerekenbare tekortkoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever.
  • 4.2 In geen geval zal VMD Transport aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van de niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake in de volgende situaties: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, natuurrampen, extreme weersomstandigheden en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derde, van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, ongeacht de wijze van ontstaan.
  • 4.3 In het geval bij of door het lossen van de goederen op enigerlei wijze schade, anders dan schade aan of verlies van de goederen zelf, wordt toegebracht aan zaken van de opdrachtgever/of derden dan wel of enige andere schade ontstaat bij die opdrachtgever/of derden, is VMD Transport niet aansprakelijk voor dergelijke schade, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VMD Transport.
  • 4.4 De aansprakelijkheid van VMD Transport is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van VMD Transport, te allen tijde en in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de aankoopwaarde van de goederen, eventueel vermeerder met het betaalde opgeld.
  • 4.5 De aansprakelijkheid voor gevolgschade is te allen tijden uitgesloten.
  • 4.6 Zichtbare schade aan zendingen, veroorzaakt door transport, moet bij ontvangst gemeld worden aan de chauffeur en schriftelijk binnen 24 uur op transport@vmdtransport.nl .
 1. Vervoersvoorwaarden/Toeslagen
  • 5.1 VMD Transport heeft het recht om zelfstandige onderaannemers opdracht te geven tot het uitvoeren van (een deel) van de zendingen. De opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen aan VMD Transport, zodat VMD Transport op correcte wijze haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan nakomen.
  • 5.2 Levering vindt plaats binnen 10 werkdagen na de afhaaldag en na betaling van de factuur.
  • 5.3 Levering vindt, tenzij anders afgesproken, alleen plaats naast de vrachtwagen of op de begane grond. Losplaats moet voor de medewerker/chauffeur wel goed toegankelijk zijn.
 1. Toepasselijk recht
  • Op de rechtsverhouding tussen VMD Transport en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.